Psühholoogia kõrghariduse õppekava ja kohustuslik kirjandus

Millest koosneb psühholoogia kõrghariduse õpe bakalaureuses? Siin artiklis on õppekava ainete ja kohustusliku kirjanduse loetelu iseseisvaks õppeks :)
Täiendatud 06.11.2017.

Psühholoogia kohustuslik kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis 2017/2018 õppekava. Aineid saab võrrelda ka Tartu Ülikooli õppekavaga kuid seal ei ole kirjandust märgitud.

Praktika

Üleülikoolilised ained

Akadeemilised õpi- ja väljendusoskused
Tallinna Ülikool, 2016: Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri.
Loodus- ja terviseteaduste instituudi üliõpilastööde vormistusnõuded ja juhendid.
tudengiveeb.ee
Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”.
Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009–2020
Eesti keskkonnastrateegia 2030 .pdf
Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Gleitman, H., Gross, J., & Reisberg, D. Psühholoogia. Tallinn: Hermes, 2014 (valitud peatükid)
Soovituslik kirjandus:
Üldpsühholoogia:
Bachmann, T., Maruste, R. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo, 2003
Sotsiaalpsühholoogia:
Maslow, A. Motivatsioon ja isiksus. Mantra, Tallinn, 2007
Berne, E. Suhtlemismängud. Mängud ja manipulatsioonid inimsuhetes. Tallinn, Väike Vanker, 2006
Cialdini, R. Mõjustamise psühholoogia. Tallinn, Pegasus, 2005
Zeldin, T. Inimsuhete ajalugu. Tallinn, Avatud Eesti Raamat, 2001
Elias, N. Tsiviliseerumisprotsess. Käitumise muutused Õhtumaa ilmalikes ülemkihtides. Tallinn, Varrak, 2005
Fromm, E. Armastuse kunst. Tallinn, Loomingu Raamatukogu, 27/28, 1989
Valsiner,J., Heidmets, Asustustihedus ja ruumikäitumine. Eesti Loodus, 1976, Nr 1, lk 33-37, Nr 2, lk 89-95
Goleman, D. Sotsiaalne intelligentsus. Tarkus suhetes. Väike Vanker, Tallinn 2006
Asenduskirjandus.
Üldpsühholoogia:
Allik, J., jt. Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002
Sotsiaalpsühholoogia:
Hewstone, M., Stroebe, W. Introduction to Social Psychology. A European Perspective. Blackwell, Oxford, 2001
Myers,D. Exploring Social Psychology. McGraw-Hill, N.Y. 2004
Semin, G., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, London, 1996
Kon. I., Mina avastamine, Valgus, Tallinn, 1984
Andrejeva, G.M. Sotsialinaja Psihologija, Aspekt Press, Moskva, 2007 (vene keeles)
Myers, D.G. Sotsialnaja Psihologia v Moduljah. Evroznak, Sankt Peterburg, 2006 (vene keeles)
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Erialaained 104 EAP

Andmeanalüüs I & II
Kohustuslik kirjandus.
Niglas, K. Videoloengud andmeanalüüsist (saadaval informaatika instituudis)
Osula, K. (2016) Kursuse materjalid tlu.ee/~kairio/
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Lisainfo: Soovitav on omada eelteadmisi kontoritarkvara kasutamisest ja tabelarvutusest.
Asenduskirjandus.
Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tooding, L.-M. (1999) Andmeanalüüs sotsiaalteadustes, Tartu
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Arengupsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Butterworth, G. ja Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. TÜ kirjastus.
Miller, S.A. (2012). Developmental Research Methods. SAGE Publications.
Asenduskirjandus
Shaffer, D., Kipp, K. (2013). Developmental psychology : childhood and adolescence. Wadsworth, Cengage Learning.
Mangs, K. Martell, B. (2000). Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. TÜ kirjastus.
Lingren, H. C. Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas . TÜ kirjastus.
Craig, W. (Ed). (2000). Childhood social development : the essential readings. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
Anderson, M. (Ed). (1999). The development of intelligence. Hove : Psychology Press.
Bremner, J. G. Lewis, C. (Eds). (2005). Developmental psychology. London (etc.), SAGE.
Bear,G., Minke, M. Thomas, A. (Eds). (1997). Children’s needs II: Development, problems and alternatives. NASP.
Uriko,K., Raukas, R., Mets, H. Liik, K. (2006). "Nüüd ma tulen." Valgus:Tallinn.
E-õppematerjalides esitatud tekstid
Isiksusepsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Loengumapp “PSP6011 Isiksusepsühholoogia”;
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind
Ewen, R. B. (2003). An introduction to theories of personality. 6th ed.
Asenduskirjandus
Pervin, L. A., Cervone, D. J., Oliver, P. (2005). Personality; Theory and Research, 9th ed;
Sternberg, R. (Ed.) (2004). International Handbook of Intelligence;
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind. Orlando, FL: Harcourt Brace and Company. Ch. 11. Intelligence, p. 371-405
Kognitiivne psühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Koffka, K. (1936). Principles of Gestalt Psychology.
Nõustamispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Woolfe, R. (Ed.). (2010). Handbook of counselling psychology. Los Angeles: Sage.
Nystul, M.S. (2006). Introduction to counseling. Allyn & Bacon.
Asenduskirjandus
Horowitz, M.J. (2006). Stress response syndromes : PTSD, grief, adjustment, and dissociative disorders. Lanham, Jason Aronson.
Carlson, J., Lewis, J. (Eds.). (2007). Counseling the adolescent : individual, family, and school interventions. Denver.
Jackson, S.,Goossens, L. (Eds.). (2006). Handbook of adolescent development. Hove, East Sussex ; New York : Psychology Press.
Nelson-Jones, R. (2000). Introduction to Counselling Skills: Text and Activities. SAGE Publications.
Geldard, K., Geldard, D. (2004). Counselling adolescents : the proactive approach. SAGE Publications.
Freeman, A., Pretzer, J., Fleming, B., Simon, K.M. (1990). Clinical Applivations of Cognitive Therapy. Plenum Press. NY and London.
Beck, J.S. (1996). Cognitive Therapy: Basic and Beyond. The Guilford Press, NY and London.
Kidron, A. (2002). Nõustamispsühholoogia. Tallinn:Mondo.
Lugemismaterjal esitatakse ÕIS-s.
Koolipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
1. Jimerson, S., Oakland, Th., Farrell, P.(2007). The Handbook of International School Psychology. SAGE Publications (valitud peatükid seminariks valmistumisel, jagatakse loengus.)
Asenduskirjandus
Asenduskirjandus on ühtlasi soovituslik kirjandus referaatide ettevalmistamisel.
1. Merrell, K. W., Ervin, R. A. & Gimpel, G. A. (2006). School Psychology for the 21-st Century. Guilford Press.
2. Reynolds, C.R. & T. B. Gutkin (1999). The Handbook of School Psychology, 3nd. Edition. John Wiley ja Sons, Inc.
3. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes, (2010). (Toimetanud E. Kikas). Tartu: EV Haridus-ja Teadusministeerium.
4. Chazan, M., Laing, A., Davies, D., Phillips, R. (2001). Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine. TÜ Kirjastus.
5. Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit. As Medicina.
6. Sullivan, K., Cleary, M., Sullivan, G. (2004). Kiusamine koolis. Mis see on ja kuidas sellega toime tulla. Tartu: AS Atlex.
7. Roomeldi, M., Haldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003). Hüperaktiivne laps. TÜ Kirjastus.
Tervisepsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Heidenreich,P., Prüter, I. (Eds.). (2009). Handbook of stress : causes, effects and control. New York : Nova Science Publishers.
Morrison, V., Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology. Pearson:Prentice-Hall.
Asenduskirjandus
Cooper, C.L., Quick, J.C. Schabracq, M.J. (Eds.). (2009). International handbook of work and health psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.
Friedman, H. S. (2002). Health Psychology (2nd ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Halbesleben, J.R.B. (Ed.). (2009). Handbook of stress and burnout in health care. New York : Nova Science Publishers.
Lucas, K. Lloyd, B. (2005). Health promotion : evidence and experience. London: SAGE.
Taylor, S. E. (2003). Health psychology (5th Ed.). Boston: McGraw Hill.
Thomas, J. Hersen, M. (Eds.). (2004). Psychopathology in the workplace: Recognition and adaptation. Brunner-Routledge.
Van der Akker, O. (2012). Reproductive Health Psychology.Wiley-Blackwell.
Sontag, S. (2002). Haigus kui metafoor.Tõlge eesti keelde.Avatud Eesti Fond,Varrak.
Telljohann, S.K., Symons, C.W. (2012). Health education : elementary and middle school applications. Boston: McGraw-Hill.
Lugemismaterjal esitatakse ÕIS-s.
Kliiniline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Nolen-Hoeksema, S. (2010). Abnormal Psychology. McGraw-Hill Higher Education;
Vahter, L. (2014). Kliinilise psühholoogia kursuse loengukonspekt. Tallinn: Tallinna Ülikool
Rahvusvaheline psüühika- ja käitumishäirete manuaal (RHK-10) (1993, 1995) Tartu: Tartu Ülikool
Asenduskirjandus
Durand, V. M., & Barlow, D. H. (2001). Abnormal Psychology
Teadusliku uurimistöö alused
Kohustuslik kirjandus. Üks uurimismeetodeid käsiltev allikas allolevast nimekirjast, sõltuvalt uurimisprojektis kasutatavast meetodist:
Oppenheim, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. N.Y. Continuum, 2003 (AR);
Bulmer, M. Questionnaires, London, Sage, 2004 (AR);
Neuendorf, K. The Content Analysis Guidebook. London, Sage 2002 (AR);
Prior, L. Using documents in social research. London, Sage, 2002 (AR);
Krueger, R., Casey, M. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. London, Sage, 2000 (RR);
Case Study Research. Principles and Practices. Gerring, J., Cambridge Univ Press, 2007 (RR);
Philips, L., Jorgensen, M. Discourse Analysis as Theory and Method. London, Sage, 2002 (RR);
McCullogh, G. Documentary Research in Education, History and Social Sciences. London, Routledge, 2004 (AR);
De Vaus, D. Social surveys, London, Sage, 2002 (RR)
Asenduskirjandus
Babbie, E., Thomson, M. The Practice of Social Research. N.Y. Wadsworth, 2007 (AR);
Lewis-Beck, M., Bryman, S ., Futin, A. T. The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods. London, Sage, 2004 (AR);
O’Leary, Z. The essential Guide to Doing Research. Sage, London, 2004 (AR) ;
Kuhn, T . Teadusrevolutsioonide struktuur. Avatud Eesti Raamat. Ilmamaa, Tallinn, 2000;
U.Beck, Riskiühiskond. TÜ Kirjastus, Tartu, 2005
Teadusliku uurimistöö seminar
Kohustuslik kirjandus
Teadusartiklid vastavalt valitud uurimistöö teemale.
Asenduskirjandus
Hoyle, R. H., Harris, M. J. , Judd, C. M (2002). Research methods in social relations;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.
Suhtlemispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Bolton, R. (2002). Igapäevaoskused.
Asenduskirjandus
Argyle, M. (1994). The psychology of interpersonal behaviour. 5th ed. Penguin Books
Berne, E. (1980). Games people play. NY: Ballantine Book
Bowe, H., Martin K. (2007). Communication Across Cultures. Mutual Understanding in a Global World. NY: Cambridge University Press
Brehm, S. (1992). Intimate relationships. 2nd ed.
Cacioppo, T. J. & William, P. (2008). Loneliness. Human nature and need for social connection. W.W Norton & Company
Cialdini, R. (2001). Mõjustamise psühholoogia. Teooria ja praktika. Pegasus
Clinebell, H.C. H, Clinebell (1970). The intimate marriage. NY, Harper & Row
Elgin, S.H. (1987). The Last Word on the Gentle Art of Verbal Self-Defense. Prentice Hall Press
Feldman, R., Rimé, B. (1991). Fundamentals of Nonverbal Behaviour. Cambridge University Press
Hawkley, L. C., Thisted, R. A., Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness Predicts Reduced Physical Activity: Cross-Sectional &
Longitudinal Analyses. Health Psychology, 28, 3, 354–363
Hinde, R.A. (1997). Relationships. A Didactical Perspective. UK: Psychology Press Publisher
Johnson, D. (1997). Reaching Out. Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization.6thed.
Krips, H. (2003). Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel.
Kutsar, D. (1999). Lähedusest paarisuhetes. Akadeemia, 4, 747-766
Lehtsaar,T. (2008). Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu.Tartu Ülikooli Kirjastus  ?
Lehtsaar, T. (2010). Õppejõudude sotsiaalsed ja kommuniaktiivsed oskused. ester.ee/record=b2643952*est
McKay, M., Davis, M., Fanning, P. Suhtlemisoskused.
McQuail, D. & Windhal, S. (1993). Communication models for the study of mass communication. 2nd ed. Longman
Mehta, C.M , Strough J. (2009) Sex segregation in friendships and normative contexts across the life span. Developmental Review 29, 201–220
Miell, D. Dallos, R. (1996). Social Interaction and Personal Relationships. UK: Sage
Panici, D., Thomas-Maddox, C. (2000). Introducing communication Theory. Mayfield Publishing Company
Pease, A. (1994). Kehakeel. Varrak
Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (1998). The Dark Side of Close Relationships. NY: Routledge
Sluzki, C.E. (2010). Personal Social Networks and Health: Conceptual and Clinical Implications of Their Reciprocal Impact. Families, Systems, & Health, 28, 1, 1–18
Organisatsioonipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Vadi, M. (2004). Organisatsioonikäitumine (5. trükk).
Asenduskirjandus
Thompson, L. L. (Ed.) (2003). The Social Psychology of Organizational Behavior; Doyle, C. E. (2003). Work and Organizational Psychology: An Introduction with Attitude;
Fields, D. L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guided to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis;
Furnham, A. (2002). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in Organization;
Hudmont, J., Leka, S. & Sinclair, R. Eds (2012) Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives on Research and Practice, Vol 2. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.Jex, S. M. (2002). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach;
Latham, G.P. (2007) Work motivation: History, Theory, Research, and Practice (Foundations for Organizational Science). Thousand Oaks, CA: Sage.
Juhtimise alused
Kohustuslik kirjandus
Alas, R. (2001). Juhtimise alused.
Asenduskirjandus
Shermerhorn, J. (1996). Management. 5th ed; Roots, H. (2002). Organisatsioonikultuuri tüübid;
Roots, H. (2006). Loenguid organisatsiooniteooriast. Teine trükk;
Türk, K. (2001). Eestvedamine;
Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon;
Roots, H. (2004). Eesti bürokraatia järjepidevus ja uuenemine. Teine, täiendatud trükk;
Siimon, A., Türk, K. (2003). Juhtimine.
Uurimismeetodite praktikum
Kohustuslik kirjandus
E-õpiobjekt: https://sites.google.com/site/intervjueerimineeopiobjekt/home
David G. Elmes, Barry H. Kantowitz, Henry L. Roediger III (2013). Psühholoogia uurimismeetodid: Tartu Ülikooli Kirjastus
Asenduskirjandus
Oppenheim, A. N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: Printer Publishers;
Arksey, H. & Knight, P. (1999). Interviewing for Social Scientists. London: Sage Publications;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.
Bolton, R. (2000) Igapäevaoskused. Puhja: Väike Vanker. Ptk 3., 4., 5.
Handbook of the psychology of interviewing. (2000) (Ed by Memon, A.& Bull, R.) Chichester: Wiley.
Nierenberg, G.I., Calero, H. H. (1997) Kuidas lugeda kehakeelt. Tallinn: Tuurand.
Kimmel-Tenjes, S. (1993) Mitteverbaalsest kommunikatsioonist. Akadeemia nr 3 lk 535-560.
Karjääriplaneerimine
Kohustuslik kirjandus
• Karjääriteenused Eestis. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2008.
• Tekste karjäärinõustamisest. Kaasaegse nõustamispraktika paradigmad Ühendkuningriigi näitel. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjäärinõustamise Teabekeskus 2003.
Asenduskirjandus
• Forsyth, P. (2002) Career Management.
•Savickas, M.; Walsh, B. (1996) Handbook of Career Counseling Theory and Practice.
• rajaleidja.ee
• tootukassa.ee
Sissejuhatus psüühikasse
Sõltuvuskäitumine
Kohustuslik kirjandus
1. Alkoholisõltuvus. Tõlge eesti keelde, AS Medicina 2012.
2. Elektrooniline loengumaterjal
Asenduskirjandus
1. Harro, J. (2006). Uimastite ajastu.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
2. RHK-10 psüühika- ja käitumishäired. Kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised (1995). Vasar,V.(Toim.), Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
3. Salaspuro, M., Kiianmaa, K., Seppä, K. . Narkoloogia, Tõlge eesti keelde AS Medicina, 2000.
4. Allaste, A.-A., Lagerspetz, M., & Kurbatova, A. (2005). Uimastid ja uimastitarvitajad Eesti ühiskonnas. Kirjastus Valgus, lk. 7-92.
5. Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit.. Tõlge eesti keelde AS Medicina , 2008 (lk. 117-127).
6.Federman, Ed., Drebing, C., Kreb, C. (2005). Võitlus probleemse mänguhasardiga. Kirjastus Ersen.
7.Greenfield, D. (2005). Võitlus interneti-sõltuvusega. Kirjastus Ersen.
8. Edwards, G., O'Connor, J., & Dickerson, M.(2006). Gambling as an Addictive Behaviour: Impaired Control, Harm Minimisation, Treatment and Prevention.Cambridge University Press.
9. Kull, M. & Saat, H., (2004) ;( 2002).Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Tall.: Kirjastus
Seminaritöö

Valikained

Välispraktika
Kultuur, kõne ja mõtlemine
Kohustuslik kirjandus
Vygotsky, L., & Luria, A. (1994). Tool and symbol in child development. (Originally written in 1930). In R. van der Veer, & J. Valsiner (Eds.), The Vygotsky reader. (pp. 99-174). Oxford, UK: Blackwell.
Eriseminar
Reklaamipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Bachmann, T. (2005, 2009). Reklaamipsühholoogia. Ptk: Mõjumehhanismid, psühholoogilised efektid ja seaduspärasused reklaamis (1994. a. väljaandes samanimeline peatükk).
A.H. Maslow. Motivatsioon ja isiksus. 2007, OÜ Mantra Kirjastus (lk. 58 – 148 ehk ptk. 1–5) (Tekst on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
R. Heath. (2001). Low Involvement processing – a new model of brand communication. Journal of Marketing Communications 7, 27-33. (Artikkel on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
D. Giles. Psycology of the Media. Chapt. 4 (Artikkel on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
B. M. Fennis, W. Stroebe (2010). The Psychology of Advertising. Ptk 7 – Beyond persuasion: Achieving consumer compliance without changing attitudes.
Susan Weinschenk. 48 Psychological Facts You Should Know About Yourself businessinsider.com/psychological-facts-2014-3
Asenduskirjandus
Ries, Trout. Positioning. 1993 või
Ries, Trout. Positsioneerimine: võitlus mõistuse pärast. 2003
R. Cialdini. Mõjustamise psühholoogia: teooria ja praktika. 2005
Heath, Robert. The Hidden Power of Advertising. 2001
Ekspress Priimägi, L. (1998). Reklaamikunst. Tallinn:BNS
Karvonen, E. (2005). Elämää mielikuvayhdeiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus
Aula, P. & Heinonen, J. (2004). Maine. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö Lk 351 – 379
M. Lindström. Brand Sense. 2008
Kuusik, A., Virk, K. jt. (2010).Teadlik turundus. TÜ Kirjastus
Mõjustamispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Cialdini, R. B. (2001). Mõjustamispsühholoogia: Teooria ja praktika;
Teadusartiklid.
Asenduskirjandus: Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and Practice (4th ed.). (sama)
Grupiprotsessid ja rühmatöö meetodid
Kohustuslik kirjandus
1.    Konspekt Moodles
2.    Barker, Alan (1999) 30 minutiga ... Ajurünnakuks valmistumine. Tallinn: Tea (Algupärand 1997)
4.    Owen, H. (2005) Avatud ruumi meetod: käsiraamat. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus
6.    Vadi, M. (2001) Grupid organisatsioonis. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus,
7.    The World Cafe website
Asenduskirjandus
1.    Hayes, N. (2002) Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Külim
2.    Levi, D. (2014) Group dynamics for teams. Los Angeles: SAGE
3.    Forsyth, D. R. (2014) Group Dynamics. Belmont (Calif.): Wadsworth Cengage Learning
Ajajuhtimine
Kohustuslik kirjandus
1. Loengumapp sites.google.com/site/ajajuhtiminepsp6035/
2. Vabal valikul üks ajajuhtimise oskusteabe raamat (A know-how book on Time Management on own choice.):
Variandid:
Asenduskirjandus
1. Allen, D. (2007) Jõudluse kunst. Väike Vanker.
2. Covey, S. R., Merrill, R. A. ja Merrill, R. R. (2000) Esmatähtis esikohale. Ilo.
3. Honore, C. (2009) Kiirusta aeglaselt.Pegasus.
4. Jönsson, Bodil (2004) 10 mõtet ajast. Tallinn: Fontes.
5. Lakein, L. (1999) Kuidas võita aega ja saavutada kontroll oma elu üle. Fontes
6. Otsman, K. (2010) Hetk. Tallinn: Eesti Ajalehed.
7. Reinsalu, A. (2007) Praktiline ajajuhtimine. Äripäev.
8. Siimon, A. (2004) Ajajuhtimine I: Teoreetilised aspektid. Tartu: TÜ Kirjastus.
Personalijuhtimine ja arendamine
Kohustuslik kirjandus
  Alas, R. (2001). Personali juhtimine.
Asenduskirjandus
Drenth, P. J. D, Thierry, H. & de Wolff, C.J. (Eds.) (1998). Handbook of Work and Organizational Psychology. Vol. 3. Personnel Psychology;
Fields, D. L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guided to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis;
Furnham, A. (2002). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in Organization. Hove, East Sussex: Psychology Press;
Harzing, A.- W. & Van Ruysseveldt, J. (2004). International Human Resource Managemnt 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage;
Jex, S. M. (2002). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. New York, NY: Wiley;
McKenna, E. (1998). Business Psychology and Organizational Behaviour. East Sussex, UK: Psychology Press;
Mondy, R. W., Noe, R. M. & Premeaux, S. R. (2002). Human Resource Management 8th Ed.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Erialane inglise keel

Psühholoogia suuna moodul

Bioloogiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Luria, A. R. (1973). Osnovy neiropsikhologii; Luria, A. R. (1973). The working brain. An introduction to neuropsychology.
Psühholoogia ajalugu
Kohustuslik kirjandus
Hergenhahn, B.R. An introduction to history of psychology (2nd or 3rd edition), valitud peatükid.
Asenduskirjandus.
Richards, G. (1996). Putting psychology in its place.
Keskkonnapsühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Õppejõu poolt kursuse kodulehele ülespandud tekstid.
Asenduskirjandus: Handbook of Environmental Psychology. Ed by B.Bchtel and A.Churchman, Wiley, N.Y. 2002
Juriidiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Davies, G.M., Hollin, C.R., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology. Wiley
Granhag, P.A.(2010). Forensic Psychology in Context: Nordic and International Approaches. Willan
Sama kirjandus on magistriõppe ainetes Kriminaalmenetluse p. & Juurdlusp.
Uued suunad psühholoogias
Teadusartiklid, loengumapp.
Psühhodiagnostika
Kohustuslik kirjandus
Loengumapp “PSP6056 Psühhodiagnostika”;
Anastasi, A., Urbina, S. (1996). Psychological Testing (7th ed.).
Asenduskirjandus
Aiken, L. R., Groth-Marnat, G. (2008). Psychological Testing and Assessment (12th ed.). Boston: Allyn & Bacon
Groth-Marnat, G. (2003) Handbook of Psychological Assessment. (4th ed.). John Wiley & Sons, NJ

Vabaained

Bakalaureuse eksam

No comments:

Post a Comment