Psühholoogia doktoriõppe kava ja kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.
Mida see endast kujutab? Teadlase 4-aastane õpe, mis päädib PhD kraadiga.
https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/PSPSD/17.LT

Kohustuslikud ained

Akadeemiline kirjutamine
Kohustuslik kirjandus:
Hayot, Eric. 2014. The Elements of Academic Style: writing for the humanities. New York: Columbia University Press.
Rechtenwald, M. & Carl, L. 2015. Academic Writing, Real World Topics. Peterborough (Ontario): Broadview Press.
Moxley, J. M. & Taylor, T. 1997 Writing and Publishing for Academic Authors. 2nd Edition. New York: Rowman and Littlefield;
Murphy, Anne. 2010. Academic Writing and Publishing Matters – for the scholar-researcher. Dublin: DIT. (Directorate of Academic Affairs, Dublin Inst. of Technology)
 
Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes
Kohustuslik kirjandus
Teaduse uuringud: eesmärgid ja meetodid (2007). Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus, Tartu Ülikooli filosoofia osakond ; koostanud [ja peatoimetaja] Rein Vihalemm. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 206 lk.
Oliver, Paul (2010). Understanding the research process. Los Angeles a.o.: SAGE. VIII, 192 p. (Sage study skills)
 
Asenduskirjandus
Alley, M. (2003). The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer. 
Davis, M. (2005). Scientific papers and presentations. San Diego: Academic Press. 
Dunleavy, Patrick (2003). Authoring a PhD: how to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. XIII, 297 p. (Palgrave study guides) 
Hofmann, Angelika. (2014). Scientific writing and communication: papers, proposals and presentations. 2. ed. New York; Oxford: Oxford University Press, 2014. XXIV, 728 p. 
Kurisoo, Kairi.; Kaur, Viive; Ant, Pirjo (2009). Intellektuaalne omand. [Tallinn]: Äripäev. 175 lk. 
Succeeding with your doctorate (2005). Jerry Wellington et al. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE. XI, 228 p. (Sage study skills) 
Wisker, Gina (2005). The good supervisor : supervising postgraduate and undergraduate research for doctoral theses and dissertations. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. VI, 388 lk. (Palgrave study guides).

Valikained

Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Kohustuslik kirjandus
Kasik, Reet 2002. Tekstianalüüs ja tekstihoole. – Keel ja Kirjandus, 7, 457–463.
Kerge, Krista 2003. Tekstilingvistika ja toimetamine. – Keel ja Kirjandus, 4, 271–280.
Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko, Sajavaara, Paula 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.
Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: TÜ Kirjastus.
 
Asenduskirjandus
Eesti oskuskeel 2003. Rahvusvaheline terminoloogiakonverents 10. ja 11. oktoobril 2003. Ettekanded. Toimetanud Sirje Mäearu. Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2004, 208 lk.
Eesti teaduskeel ja terminikorrastus 2011. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, 173 lk.
Erelt, Mati 2006, 2009 (2. tr), 2011 (3. tr). Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Tartu, 184 lk.
Erelt, Tiiu & Arvi Tavast 2003. Eesti oskuskeelekorralduse seisund. Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 128 lk.
(ka http://www.hm.ee/index.php?044904)
Mereste, Uno 2000 (1969). Oskuskeele üldprobleeme kaug- ja lähivaates. – Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 57–83.
Nemvalts, Peep 2008a. Võõrsõna – harituse või harimatuse tunnus? – Kalender 2009. Tallinn: Olion, lk 65–69.
Nemvalts, Peep 2008b. Võõrastav eesti keel. – Oma Keel nr 2, lk 39–42.
Raadik, Maire 2007. Poolt-sõna poolt ja vastu. – Õiguskeel, nr 2, lk 22–30.
Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval informaatika instituudis)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
 
 
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. HarperCollins
Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval informaatika instituudis)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
 
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. HarperCollins
Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Kohustuslik kirjandus
Public course materials can be found at
http://www.tlu.ee/~pnormak/RD-projects-2016
 
Õppimine ja õpetamine ülikoolis
Kohustuslik kirjandus
Illeris, K.( 2003). Towards a contemporary and comprehensive theory of learning. International Journal of Lifelong Education 22(4), 396_406.
Castle J.B., Schutz A. (2002). Voices at the Top: Learning from Full Professors. Canadian Journal of University Continuing Education. 28(1), 79- 101
Ylijoki, O-H.& Mäntylä, H. (2003). Conflicting Time Perspectives in Academic Work. Time and Society. Vol.12, Nr 1, pp 55-78. Menzies, H. & Newson, J. ( 2007 ). No time to think. Academics life in the globally wirred university. Time and Society. Vol.16, Nr.1, pp 83-98.
Haggis, T. (2002). Exploring `Black Box` of Process: a comparison of theoretical notions of the `adult learners` with accounts of postgraduate learning experience. Studies in Higher Education, 27(2), 207-220.
Säljö R. (2003). Õppimine tegelikkuses. Sotsiokultuuriline käsitlus. Eesti Vabaharidusliit.
Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. Koostajad Jõgi, L. Ristolainen T., Pilli E.. Tartu. Tartu Ülikooli Kirjas
Kvalitatiivsete meetodite seminar
Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Kohustuslik kirjandus
Seminaritekstid vastavalt aineprogrammile (kättesaadavad e-õppekeskkonnas); Delanty, G. (1999). Social theory in a changing world: conceptions of modernity.
 
Asenduskirjandus
Chalmers, A. F. (1998). Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest;
Delanty, G., & Strydom, P. (Eds.) (2003). Philosophies of Social Science: The Classic and Contemporary Readings; Searle, John. E. (1995). The Construction of Social Reality.
Sherratt, Yvonne. Continental philosophy of social science. Cambridge University Press, 2005.
Turner, Stephen P., and Paul A. Roth, eds. The Blackwell guide to the philosophy of the social sciences. John Wiley & Sons, 2008.

Erialaained:
Kohustuslikud ained

Erialane õppetöö
Kohustuslik kirjandus
Biggs, J., Tang, C., (2008). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu Ülikooli Kirjastus
Pilli, E. (2011). Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. SA Archimedes: Tartu
Pipere, A. (2006). Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes. Daugavpils: Saule
Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine
Kohustuslik kirjandus
American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
TLÜ Psühholoogia Instituut (2013). Juhend uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde vormistamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. Tallinn: TLÜ
Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Arengu ja õppimise uurimine
Kohustuslik kirjandus
Õpimapp: valitud artiklid ajakirjadest (Developmental Psychlogy, Journal of Educational Psychology jt) ja kogumikest, mis määratakse kindlaks loengukursuse alguses.
Uurimistöö juhendamine
Kohustuslik kirjandus
Israel, M., Hay, I . (2006). Research Ethics for Social Scientists. Sage: Thousand Oaks.
Kärtner, P. (2010). Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine. SA Archimedes: Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S (2006) Using Multivariate Statistics (5th edition). Boston: Allyn and Bacon
Tooding, L.-M. (2007). Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Valikained

Individuaalsete erinevuste psühholoogia doktoriseminar
Sotsiokultuurilise psühholoogia doktoriseminar
Arengupsühholoogia doktoriseminar
Eriala valikained
Eriala individuaalained

No comments:

Post a Comment