Psühholoogia doktoriõppe kava ja kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.
Mida see endast kujutab? Teadlase 4-aastane õpe, mis päädib PhD kraadiga.
https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/PSPSD/17.LT

Kohustuslikud ained

Akadeemiline kirjutamine
Kohustuslik kirjandus:
Hayot, Eric. 2014. The Elements of Academic Style: writing for the humanities. New York: Columbia University Press.
Rechtenwald, M. & Carl, L. 2015. Academic Writing, Real World Topics. Peterborough (Ontario): Broadview Press.
Moxley, J. M. & Taylor, T. 1997 Writing and Publishing for Academic Authors. 2nd Edition. New York: Rowman and Littlefield;
Murphy, Anne. 2010. Academic Writing and Publishing Matters – for the scholar-researcher. Dublin: DIT. (Directorate of Academic Affairs, Dublin Inst. of Technology)
 
Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes
Kohustuslik kirjandus
Teaduse uuringud: eesmärgid ja meetodid (2007). Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus, Tartu Ülikooli filosoofia osakond ; koostanud [ja peatoimetaja] Rein Vihalemm. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 206 lk.
Oliver, Paul (2010). Understanding the research process. Los Angeles a.o.: SAGE. VIII, 192 p. (Sage study skills)
 
Asenduskirjandus
Alley, M. (2003). The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer. 
Davis, M. (2005). Scientific papers and presentations. San Diego: Academic Press. 
Dunleavy, Patrick (2003). Authoring a PhD: how to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. XIII, 297 p. (Palgrave study guides) 
Hofmann, Angelika. (2014). Scientific writing and communication: papers, proposals and presentations. 2. ed. New York; Oxford: Oxford University Press, 2014. XXIV, 728 p. 
Kurisoo, Kairi.; Kaur, Viive; Ant, Pirjo (2009). Intellektuaalne omand. [Tallinn]: Äripäev. 175 lk. 
Succeeding with your doctorate (2005). Jerry Wellington et al. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE. XI, 228 p. (Sage study skills) 
Wisker, Gina (2005). The good supervisor : supervising postgraduate and undergraduate research for doctoral theses and dissertations. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. VI, 388 lk. (Palgrave study guides).

Valikained

Eesti teaduskeel ja terminoloogia
Kohustuslik kirjandus
Kasik, Reet 2002. Tekstianalüüs ja tekstihoole. – Keel ja Kirjandus, 7, 457–463.
Kerge, Krista 2003. Tekstilingvistika ja toimetamine. – Keel ja Kirjandus, 4, 271–280.
Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko, Sajavaara, Paula 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn: Medicina.
Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: TÜ Kirjastus.
 
Asenduskirjandus
Eesti oskuskeel 2003. Rahvusvaheline terminoloogiakonverents 10. ja 11. oktoobril 2003. Ettekanded. Toimetanud Sirje Mäearu. Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2004, 208 lk.
Eesti teaduskeel ja terminikorrastus 2011. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, 173 lk.
Erelt, Mati 2006, 2009 (2. tr), 2011 (3. tr). Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused. Tartu, 184 lk.
Erelt, Tiiu & Arvi Tavast 2003. Eesti oskuskeelekorralduse seisund. Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 128 lk.
(ka http://www.hm.ee/index.php?044904)
Mereste, Uno 2000 (1969). Oskuskeele üldprobleeme kaug- ja lähivaates. – Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Artikleid ja lühiuurimusi. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk 57–83.
Nemvalts, Peep 2008a. Võõrsõna – harituse või harimatuse tunnus? – Kalender 2009. Tallinn: Olion, lk 65–69.
Nemvalts, Peep 2008b. Võõrastav eesti keel. – Oma Keel nr 2, lk 39–42.
Raadik, Maire 2007. Poolt-sõna poolt ja vastu. – Õiguskeel, nr 2, lk 22–30.
Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval informaatika instituudis)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
 
 
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. HarperCollins
Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks
Kohustuslik kirjandus
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval informaatika instituudis)
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
 
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. HarperCollins
Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine
Kohustuslik kirjandus
Public course materials can be found at
http://www.tlu.ee/~pnormak/RD-projects-2016
 
Õppimine ja õpetamine ülikoolis
Kohustuslik kirjandus
Illeris, K.( 2003). Towards a contemporary and comprehensive theory of learning. International Journal of Lifelong Education 22(4), 396_406.
Castle J.B., Schutz A. (2002). Voices at the Top: Learning from Full Professors. Canadian Journal of University Continuing Education. 28(1), 79- 101
Ylijoki, O-H.& Mäntylä, H. (2003). Conflicting Time Perspectives in Academic Work. Time and Society. Vol.12, Nr 1, pp 55-78. Menzies, H. & Newson, J. ( 2007 ). No time to think. Academics life in the globally wirred university. Time and Society. Vol.16, Nr.1, pp 83-98.
Haggis, T. (2002). Exploring `Black Box` of Process: a comparison of theoretical notions of the `adult learners` with accounts of postgraduate learning experience. Studies in Higher Education, 27(2), 207-220.
Säljö R. (2003). Õppimine tegelikkuses. Sotsiokultuuriline käsitlus. Eesti Vabaharidusliit.
Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis. Koostajad Jõgi, L. Ristolainen T., Pilli E.. Tartu. Tartu Ülikooli Kirjas
Kvalitatiivsete meetodite seminar
Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia
Kohustuslik kirjandus
Seminaritekstid vastavalt aineprogrammile (kättesaadavad e-õppekeskkonnas); Delanty, G. (1999). Social theory in a changing world: conceptions of modernity.
 
Asenduskirjandus
Chalmers, A. F. (1998). Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks? Arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest;
Delanty, G., & Strydom, P. (Eds.) (2003). Philosophies of Social Science: The Classic and Contemporary Readings; Searle, John. E. (1995). The Construction of Social Reality.
Sherratt, Yvonne. Continental philosophy of social science. Cambridge University Press, 2005.
Turner, Stephen P., and Paul A. Roth, eds. The Blackwell guide to the philosophy of the social sciences. John Wiley & Sons, 2008.

Erialaained:
Kohustuslikud ained

Erialane õppetöö
Kohustuslik kirjandus
Biggs, J., Tang, C., (2008). Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu Ülikooli Kirjastus
Pilli, E. (2011). Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. SA Archimedes: Tartu
Pipere, A. (2006). Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes. Daugavpils: Saule
Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine
Kohustuslik kirjandus
American Psychological Association (2009). Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
TLÜ Psühholoogia Instituut (2013). Juhend uurimisprojektide, seminari- ja magistritööde vormistamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. Tallinn: TLÜ
Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes
Arengu ja õppimise uurimine
Kohustuslik kirjandus
Õpimapp: valitud artiklid ajakirjadest (Developmental Psychlogy, Journal of Educational Psychology jt) ja kogumikest, mis määratakse kindlaks loengukursuse alguses.
Uurimistöö juhendamine
Kohustuslik kirjandus
Israel, M., Hay, I . (2006). Research Ethics for Social Scientists. Sage: Thousand Oaks.
Kärtner, P. (2010). Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasisidestamine. SA Archimedes: Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S (2006) Using Multivariate Statistics (5th edition). Boston: Allyn and Bacon
Tooding, L.-M. (2007). Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Valikained

Individuaalsete erinevuste psühholoogia doktoriseminar
Sotsiokultuurilise psühholoogia doktoriseminar
Arengupsühholoogia doktoriseminar
Eriala valikained
Eriala individuaalained

Psühholoogia magistriõppe kava & kirjandus

Mida see endast kujutab? Magistriõppe läbinul on võimalik teha psühholoogia kutseeksam, bakalaureuse kraadiga seda võimalust pole.
Otseviide: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/PSPSM/17.LT
Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.

Kohustuslikud ained

Mitmemõõtmeline statistika
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu poolt kursusel jagatud materjalid.
Niglas, K. Videoloengud mitmemõõtmelisest statistikast (saadaval
Digitehnoloogiate instituudis). DVD-de laenutamine toimub ka esimeses
seminaris.
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.cs.tlu.ee/~katrin/wp/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Asenduskirjandus
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andme-töötluse algõpetus, Tartu
Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996) Using Multivariate Statistics. Third Edition. Harper Collins
Field, A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS. Third Edition. Sage.
Kaasaegsed uurimused psühholoogias ja uurimistulemuste esitamine
Sotsiaalpsühholoogilised teooriad
Kohustuslik kirjandus. Kursuse läbimiseks vajalikud raamatud ja artiklid on välja pandud Astra maja õpikeskuses, kursuse PSP7034 riiulil.
Arenguteooriad
Kohustuslik kirjandus.
Artiklid erialastest teadusajakirjadest ja raamatutest vastavalt valitud referaaditeemale.
Asenduskirjandus.
Miller, P. H. (2002). Theories of Developmental Psychology, 4th Ed; Thomas, R. M. (2000). Comparing Theories of Child Development, 5th Ed; Lerner, R. M. (2002). Concepts and Theories of Human Development, 3rd Ed; Green, M. (1989). Theories of Human Development: A Comparative Approach; Crain, W. C. (2005). Theories of Development: Concepts and Applications. 5th Ed; Parke, R., & Ornstein, P. (Eds.) (1994). A Century of Developmental Psychology; Austin, S. G. (2002). Developmental Theories Through the Life Cycle.
Individuaalsete erinevuste teooriad
Kohustuslik kirjandus.
Loengumapp “PSP7036 Individuaalsete erinevuste teooriad”;
Mõned peatükid raamatust: Pervin, L. A., John, O. P. (Eds.) (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. (3rd ed.) New York: The Guilford Press
Asenduskirjandus.
Corr, P. J. , Matthews, E. (Eds.) (2009) The Cambridge Handbook of Personality Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Magistriseminar
Kirjandus märkimata.
Andmeanalüüsi interpreteerimine
Kohustuslik kirjandus.
Loengumapp “PSP7038 Andmeanalüüsi interpreteerimine”;
Mõned peatükid raamatust: Tabachnick, B.G., Fidell, L.S (2006) Using Multivariate Statistics (5th edition). Boston: Allyn and Bacon
Lisainfo.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1995) Multivariate Data Analysis with Readings (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Harris, R. J. (2001) A Primer of Multivariate Statistics. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Stevens, J. P. (2001). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences (4th ed.) New York: Routledge.
Antisotsiaalne käitumine
Kohustuslik kirjandus.
Valitud peatükid järgmistest raamatutest:
Clarke, R.M. (2011). Antisocial behavior: Causes, correlations and treatments. New York: Nova Science Publishers
Flannery, D.J., Vaszonyi, A.T., & Waldman, I.D. (2007). The Cambridge handbook of violent behavior and aggression. Cambridge University Press: Cambridge, UK
Geen, R.G. & Donnerstein, E. (1998). Human aggression: Theories, research and implications for social policy. San Diego, CA: Academic Press.
Paludi, M.A. (2011). The psychology of teen violence and victimization. Volume 1: From Bullying to Cyberstalking to Assault and Sexual Violation. Santa Barbara, CA: Praeger.
Asenduskirjandus.
Dozier, R.W., Jr. (2004). Miks me vihkame. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus
Flannery, D.J., Vazsony, A.T, Waldman, I.D. (Eds.) (2007) The Cambridge handbook of violent behavior and aggression. Cambridge: Cambridge University Press.
Geen, R. G. & Donnerstein, E. (Eds) (1998). Human aggression: Theories, research, and implications for social policy. San Diego, CA, US: Academic Press, Inc.
Hayes, N. (2002) Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Külim (peatükk agressiivsuse kohta)
Lykken, D. T. (1995). The Antisocial Personalities. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlabaum Associates
McMurran, M., & Howard, R.C. (Eds). (2009). Personality, Personality Disorder, and Violence. Chichester (West Sussex) : Wiley-Blackwell
Worchel,S., Cooper, J., Goethals, G.R., Olson, J.M (2000). Social Psychology. Belmont: Wadsworth York: Longman (peatükk agressiivsuse kohta).
Kultuuriti võrdlev psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2004). , Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd Ed.). Cambridge, UK.;
Shiraev, E. & Levy, D. (2009). Cross-Cultural Psychology. Critical Thinking and Contemporary Applications (4th Ed.). Allyn & Bacon, Boston.
Ward, C. A., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The psychology of culture shock. England: Routledge.
Online materjalid/reading: http://www.wwu.edu/culture/contents_complete.htm
http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/topdownloads.html

Valikained

Välispraktika
Religioonipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Lehtsaar, T. (1997). Äärmusliku usugrupi psühholoogia. Tartu: T Lehtsaare kirjastus.;
Lukas, E. (2000). Elu mõte: logoteraapilised vastused eksistentsiaalsetele küsimustele. Tartu: Johannes Esto Ühing.;
Asenduskirjandus.
Lehtsaar, T. (1994). Hingepilk. Kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia. Tallinn: Logos; Lehtsaar, T. (1994). Hingepilk: Kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia. Tallinn.,
21. sajandi suundumused psühholoogias
Kriminaalmenetluse psühholoogia
Kohustuslik kirjandus sama, mis baka juriidilises psühholoogias.
Militaarpsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Valitud peatükke (juhised esimeses loengus) järgmistest raamatutest (Selected chapters form the following publications):
1. Britt, W. T., Castro, C. A., Adler, B. A. (editors). (2006). Military Life: the Psychology of Serving in Peace and Combat. Praeger Security International: Westport (4 köidet: Military Performance; Operational Stress; The Military Familiy; Military Culture);
2. Kennedy, C. H. & Zillmer, E. H. (2006 või 2012). Military Psychology: Clinical and Operational Applications. New York, NY: Guilford Press;
3. Laurence, J. H. & Matthews, M. D. (editors). (2012). The Oxford Handbook of Military Psychology. Oxford: Oxford University Press Inc.;
4. Moore, B. A. & Barnett, J. E. (editors). Military Psychologists´ Desk Reference. Oxford: Oxford University Press Inc;
5. Õppejõu poolt iseseisvaks läbitöötamiseks antud artiklid või muud materjalid(Articles or other publications for indipendent homework (such as ) (nt. ajakirjad: Military Psychology, Small Group Rese
Asenduskirjandus
1. Britt, W. T. & Adler, B. A. (editors). (2003). The Psychology of the Peacekeeper: Lessons from the Field. Praguer Publisher: Westport;
2. Copp, T. & Humphries, O. M. (2010). Combat Stress in the 20th century: the Commonwealth Perspective. Kingston: Canadian Defence Academy Press;
3. Gal, R. & Mangelsdorff, A. D. (editors) (1991). Handbook of Military Psychology. Chichester: Wiley;
4. Andrews, H. D., Herz, P. R. & Wolf, M. B. (editors). (2010). Human Factors Issues in Combat Identification. Farnham, Burlington: Ashgate;
5. Freeman, S. M. & Moore, B. A. & Freeman, A. (editors). (2009). Living and Surviving in Harm´s Way: a Psychological Treatment Handbook for Pre- and Post-Deployment of Military Personel. New York: Routledge;
6. Matthews, M. S. & Laurence, J. H. (editors). (2011). Military Psychology. New York: SAGE Publication Ltd. (4 köidet: Selection, Training & Performance; Applied Experimental & Engineering Psychology; Stress & Resilience; Leadership, Culture & Morale);
7. Sinclair, R. R. & Britt, T. W. (editors). (2013). Building Psychological Resilience in Military Personnel: Theory and Practice. APA: Magination Press;
8. Adler, A. B.; Castro, C. A. & Bliese, P. D. (editors). (2010). Deployment Psychology: Evidence-Based Strategies to Promote Mental Health in the Military. APA;
9. Moore, B. A. & Penk, W. E. (editors). (2011). Treating PTSD in Military Personnel: A Clinical Handbook. Guilford Publications.
Juurdluspsühholoogia
Kohustuslik kirjandus sama, mis baka juriidilises psühholoogias.
Emotsionaalsed ja kognitiivsed protsessid
Kohustuslik kirjandus.
De Ridder & De Wit (2006), Self-regulation in Health Behavior. Wiley.

Spetsialiseerumise valikmoodulid.

Nõustamispsühholoogia.
Organisatsioonipsühholoogia.
Koolipsühholoogia.

Inimeseõpetus - psühholoogia BA õppekava kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis.

Inimeseõpetus

Pedagoogiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn. Brain, mind, experience, and school. bob.nap.edu/html/howpeople1
Kikas, E. (toim)(2010).Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Lk 17-211. archimedes.EDUKO
Krull, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: TÜ Kirjastus.
B. Rogers (2008). Taasleitud käitumine. Lk 1-105 Tartu: TÜ Kirjastus.
Artiklid antakse loengutes
Asenduskirjandus
Good, T., & Brophy, J. (1995). Contemporary educational psychology. New York: Longman.
Tervisekäitumine
Kohustuslik kirjandus.
Kasmel A, Lipand A. (2007) Tervisedenduse teooria ja praktika I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn:Tallinna Raamatutrükikoda
Nutbeam D, Harrise E. (2002) Sissejuhatus tervise edendamisel kasutatavatesse teoreetilistesse mudelitesse. Tõlkija M. Harro. Tartu: Paar.
Põlluste K, Meiesaar, K. Kersti (2001) Programmide ja projektide hindamine. Tartu: Tartu Ülikool.
Evaluation in health promotion. Principles and perspectives (2001). WHO Regional Publications European Series, No. 92
Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
Eesti toitumis- ja liikumissoovitused (2017)
Tervise ilmajaam- juhend kogukondade terviseprojektide planeerimiseks (2015). Tallinn: Tallinna Ülikool, (dev.hiirepadi.ee/ilmajaam/)
Tervise Arengu Instituudi leheküljed: terviseinfo.ee; toitumine.ee; narko.ee; hiv.ee; tai.ee; Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg
Õpioskused ja nende arendamine
Kohustuslik kirjandus.
Kikas, E. (2010). Tunnetusprotsessid ja nende arengulised iseärasused. Kogumikus E. Kikas (toim.) Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (17-60). EV Haridus- ja Teadusministeerium.
Kikas, E. (2008). Õppimise erinevad viisid. Õppimise protsess. Teadmiste areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (104 - 119).Tartu Ülikooli Kirjastus
Kikas, E. (2008). Tunnetusprotsesside areng. Õppimine ja õpetamine koolieelses eas (19 - 38).Tartu Ülikooli Kirjastus
Vermunt, J., & Vermetten, Y. (2004). Patterns in Student Learning: Relationships Between Learning Strategies, Conceptions of Learning, and Learning Orientations. Educational Psychology Review, 16.
Wolters, C. A. (2010). Self-regulated learning and the 21st century competencies. Kättesaadav The William and Flora Hewlett Foundation kodulehel: hewlett.org/uploads/Self_Regulated_Learning__21st_Century_Competencies.pdf
Zimmerman, B.J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical back
Reproduktiivtervise psühholoogia
Van der Akker, O. (2012). Reproductive Health Psychology.Wiley-Blackwell.
Inimese anatoomia ja füsioloogia
Kohustuslik kirjandus
Roosalu, M. (2006; 2010) Inimese anatoomia.;
Kingissepp, P.-H. (2000; 2001; 2006) Inimese füsioloogia.;
Nienstedt , W. jt. (2001) Inimese füsioloogia ja anatoomia.
 
Asenduskirjandus
Peate, I., Nair, M. (2017) Fundamentals of Anatomy and Physiology For Nursing and Healthcare Students.;
Roosalu, M. (2003) Liikumiselundkond.;
Roosalu, M. (2001) Närvisüsteem.;
Schmidt, R. F., Thews, G. (1997) Human Physiology.;
Loogna, G. (1996) Anatoomia atlas.;
Pääsuke, M. (1996) Inimese närvi-lihasaparaadi füsioloogia.;
Pääsuke, M. (1997) Motoorika juhtimine.
Enamlevinud haigused ja nende vältimine. Esmaabi.
Asenduskirjandus
Luomanmäki, K. jt. (1998). Vältimatu abi käsiraamat;
Mustajoki, M. jt. (2001). Õe käsiraamat;
Arpo, H.- E. jt. (2003). Üldarsti käsiraamat;
Birkenfeldt, R. jt. (2005). Tervise käsiraamat;
Mustajoki, P. (2005). Haige uurimine;
Eskola, J. jt. (2000). Infektsioonihaigused;
Nienstedt, W. jt. (2001). Inimese füsioloogia ja anatoomia;
Kahn, H.; Loit, H.- M. (2009). Tervise ABC;
Jalak, R. (2007). Tervise treening;
Vuori, I.; Taimela, S. (1998). Liikumine ja meditsiin;
Kasmel, A.; Lipand, A. (2007). Tervisedenduse teooria ja praktika; Fogelholm, M.; Vuori, I. (2005). Tervislik liikumine.

Psühholoogia kõrghariduse õppekava ja kohustuslik kirjandus

Millest koosneb psühholoogia kõrghariduse õpe bakalaureuses? Siin artiklis on õppekava ainete ja kohustusliku kirjanduse loetelu iseseisvaks õppeks :)
Täiendatud 06.11.2017.

Psühholoogia kohustuslik kirjandus

Avalik info 10.september 2017 Tallinna Ülikooli õppeinfo süsteemis 2017/2018 õppekava. Aineid saab võrrelda ka Tartu Ülikooli õppekavaga kuid seal ei ole kirjandust märgitud.

Praktika

Üleülikoolilised ained

Akadeemilised õpi- ja väljendusoskused
Tallinna Ülikool, 2016: Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri.
Loodus- ja terviseteaduste instituudi üliõpilastööde vormistusnõuded ja juhendid.
tudengiveeb.ee
Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21”.
Eesti rahvastiku tervise arengukava 2009–2020
Eesti keskkonnastrateegia 2030 .pdf
Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Gleitman, H., Gross, J., & Reisberg, D. Psühholoogia. Tallinn: Hermes, 2014 (valitud peatükid)
Soovituslik kirjandus:
Üldpsühholoogia:
Bachmann, T., Maruste, R. Psühholoogia alused. Tallinn: Ilo, 2003
Sotsiaalpsühholoogia:
Maslow, A. Motivatsioon ja isiksus. Mantra, Tallinn, 2007
Berne, E. Suhtlemismängud. Mängud ja manipulatsioonid inimsuhetes. Tallinn, Väike Vanker, 2006
Cialdini, R. Mõjustamise psühholoogia. Tallinn, Pegasus, 2005
Zeldin, T. Inimsuhete ajalugu. Tallinn, Avatud Eesti Raamat, 2001
Elias, N. Tsiviliseerumisprotsess. Käitumise muutused Õhtumaa ilmalikes ülemkihtides. Tallinn, Varrak, 2005
Fromm, E. Armastuse kunst. Tallinn, Loomingu Raamatukogu, 27/28, 1989
Valsiner,J., Heidmets, Asustustihedus ja ruumikäitumine. Eesti Loodus, 1976, Nr 1, lk 33-37, Nr 2, lk 89-95
Goleman, D. Sotsiaalne intelligentsus. Tarkus suhetes. Väike Vanker, Tallinn 2006
Asenduskirjandus.
Üldpsühholoogia:
Allik, J., jt. Psühholoogia gümnaasiumile. Tartu: TÜ Kirjastus, 2002
Sotsiaalpsühholoogia:
Hewstone, M., Stroebe, W. Introduction to Social Psychology. A European Perspective. Blackwell, Oxford, 2001
Myers,D. Exploring Social Psychology. McGraw-Hill, N.Y. 2004
Semin, G., Fiedler, K. Applied Social Psychology. Sage, London, 1996
Kon. I., Mina avastamine, Valgus, Tallinn, 1984
Andrejeva, G.M. Sotsialinaja Psihologija, Aspekt Press, Moskva, 2007 (vene keeles)
Myers, D.G. Sotsialnaja Psihologia v Moduljah. Evroznak, Sankt Peterburg, 2006 (vene keeles)
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Erialaained 104 EAP

Andmeanalüüs I & II
Kohustuslik kirjandus.
Niglas, K. Videoloengud andmeanalüüsist (saadaval informaatika instituudis)
Osula, K. (2016) Kursuse materjalid tlu.ee/~kairio/
Niglas, K. Statistika loengumaterjale (http://www.tlu.ee/~katrin/)
Niglas, K. (2007) Andmeanalüüs statistikapaketi SPSS 14.00 abil. Põhikursus Tallinn, TLÜ.
Lisainfo: Soovitav on omada eelteadmisi kontoritarkvara kasutamisest ja tabelarvutusest.
Asenduskirjandus.
Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse algõpetus, Tartu
Tooding, L.-M. (1999) Andmeanalüüs sotsiaalteadustes, Tartu
Tooding, L.M. (2007) Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu
Arengupsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Butterworth, G. ja Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. TÜ kirjastus.
Miller, S.A. (2012). Developmental Research Methods. SAGE Publications.
Asenduskirjandus
Shaffer, D., Kipp, K. (2013). Developmental psychology : childhood and adolescence. Wadsworth, Cengage Learning.
Mangs, K. Martell, B. (2000). Psühhoanalüütiline arengukäsitlus. TÜ kirjastus.
Lingren, H. C. Suter, W. N. (1994). Pedagoogiline psühholoogia koolipraktikas . TÜ kirjastus.
Craig, W. (Ed). (2000). Childhood social development : the essential readings. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
Anderson, M. (Ed). (1999). The development of intelligence. Hove : Psychology Press.
Bremner, J. G. Lewis, C. (Eds). (2005). Developmental psychology. London (etc.), SAGE.
Bear,G., Minke, M. Thomas, A. (Eds). (1997). Children’s needs II: Development, problems and alternatives. NASP.
Uriko,K., Raukas, R., Mets, H. Liik, K. (2006). "Nüüd ma tulen." Valgus:Tallinn.
E-õppematerjalides esitatud tekstid
Isiksusepsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Loengumapp “PSP6011 Isiksusepsühholoogia”;
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind
Ewen, R. B. (2003). An introduction to theories of personality. 6th ed.
Asenduskirjandus
Pervin, L. A., Cervone, D. J., Oliver, P. (2005). Personality; Theory and Research, 9th ed;
Sternberg, R. (Ed.) (2004). International Handbook of Intelligence;
Sternberg, R. J. (1995). In Search of the Human Mind. Orlando, FL: Harcourt Brace and Company. Ch. 11. Intelligence, p. 371-405
Kognitiivne psühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Koffka, K. (1936). Principles of Gestalt Psychology.
Nõustamispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Woolfe, R. (Ed.). (2010). Handbook of counselling psychology. Los Angeles: Sage.
Nystul, M.S. (2006). Introduction to counseling. Allyn & Bacon.
Asenduskirjandus
Horowitz, M.J. (2006). Stress response syndromes : PTSD, grief, adjustment, and dissociative disorders. Lanham, Jason Aronson.
Carlson, J., Lewis, J. (Eds.). (2007). Counseling the adolescent : individual, family, and school interventions. Denver.
Jackson, S.,Goossens, L. (Eds.). (2006). Handbook of adolescent development. Hove, East Sussex ; New York : Psychology Press.
Nelson-Jones, R. (2000). Introduction to Counselling Skills: Text and Activities. SAGE Publications.
Geldard, K., Geldard, D. (2004). Counselling adolescents : the proactive approach. SAGE Publications.
Freeman, A., Pretzer, J., Fleming, B., Simon, K.M. (1990). Clinical Applivations of Cognitive Therapy. Plenum Press. NY and London.
Beck, J.S. (1996). Cognitive Therapy: Basic and Beyond. The Guilford Press, NY and London.
Kidron, A. (2002). Nõustamispsühholoogia. Tallinn:Mondo.
Lugemismaterjal esitatakse ÕIS-s.
Koolipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
1. Jimerson, S., Oakland, Th., Farrell, P.(2007). The Handbook of International School Psychology. SAGE Publications (valitud peatükid seminariks valmistumisel, jagatakse loengus.)
Asenduskirjandus
Asenduskirjandus on ühtlasi soovituslik kirjandus referaatide ettevalmistamisel.
1. Merrell, K. W., Ervin, R. A. & Gimpel, G. A. (2006). School Psychology for the 21-st Century. Guilford Press.
2. Reynolds, C.R. & T. B. Gutkin (1999). The Handbook of School Psychology, 3nd. Edition. John Wiley ja Sons, Inc.
3. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes, (2010). (Toimetanud E. Kikas). Tartu: EV Haridus-ja Teadusministeerium.
4. Chazan, M., Laing, A., Davies, D., Phillips, R. (2001). Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine. TÜ Kirjastus.
5. Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit. As Medicina.
6. Sullivan, K., Cleary, M., Sullivan, G. (2004). Kiusamine koolis. Mis see on ja kuidas sellega toime tulla. Tartu: AS Atlex.
7. Roomeldi, M., Haldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003). Hüperaktiivne laps. TÜ Kirjastus.
Tervisepsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Heidenreich,P., Prüter, I. (Eds.). (2009). Handbook of stress : causes, effects and control. New York : Nova Science Publishers.
Morrison, V., Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology. Pearson:Prentice-Hall.
Asenduskirjandus
Cooper, C.L., Quick, J.C. Schabracq, M.J. (Eds.). (2009). International handbook of work and health psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.
Friedman, H. S. (2002). Health Psychology (2nd ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Halbesleben, J.R.B. (Ed.). (2009). Handbook of stress and burnout in health care. New York : Nova Science Publishers.
Lucas, K. Lloyd, B. (2005). Health promotion : evidence and experience. London: SAGE.
Taylor, S. E. (2003). Health psychology (5th Ed.). Boston: McGraw Hill.
Thomas, J. Hersen, M. (Eds.). (2004). Psychopathology in the workplace: Recognition and adaptation. Brunner-Routledge.
Van der Akker, O. (2012). Reproductive Health Psychology.Wiley-Blackwell.
Sontag, S. (2002). Haigus kui metafoor.Tõlge eesti keelde.Avatud Eesti Fond,Varrak.
Telljohann, S.K., Symons, C.W. (2012). Health education : elementary and middle school applications. Boston: McGraw-Hill.
Lugemismaterjal esitatakse ÕIS-s.
Kliiniline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Nolen-Hoeksema, S. (2010). Abnormal Psychology. McGraw-Hill Higher Education;
Vahter, L. (2014). Kliinilise psühholoogia kursuse loengukonspekt. Tallinn: Tallinna Ülikool
Rahvusvaheline psüühika- ja käitumishäirete manuaal (RHK-10) (1993, 1995) Tartu: Tartu Ülikool
Asenduskirjandus
Durand, V. M., & Barlow, D. H. (2001). Abnormal Psychology
Teadusliku uurimistöö alused
Kohustuslik kirjandus. Üks uurimismeetodeid käsiltev allikas allolevast nimekirjast, sõltuvalt uurimisprojektis kasutatavast meetodist:
Oppenheim, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. N.Y. Continuum, 2003 (AR);
Bulmer, M. Questionnaires, London, Sage, 2004 (AR);
Neuendorf, K. The Content Analysis Guidebook. London, Sage 2002 (AR);
Prior, L. Using documents in social research. London, Sage, 2002 (AR);
Krueger, R., Casey, M. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. London, Sage, 2000 (RR);
Case Study Research. Principles and Practices. Gerring, J., Cambridge Univ Press, 2007 (RR);
Philips, L., Jorgensen, M. Discourse Analysis as Theory and Method. London, Sage, 2002 (RR);
McCullogh, G. Documentary Research in Education, History and Social Sciences. London, Routledge, 2004 (AR);
De Vaus, D. Social surveys, London, Sage, 2002 (RR)
Asenduskirjandus
Babbie, E., Thomson, M. The Practice of Social Research. N.Y. Wadsworth, 2007 (AR);
Lewis-Beck, M., Bryman, S ., Futin, A. T. The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods. London, Sage, 2004 (AR);
O’Leary, Z. The essential Guide to Doing Research. Sage, London, 2004 (AR) ;
Kuhn, T . Teadusrevolutsioonide struktuur. Avatud Eesti Raamat. Ilmamaa, Tallinn, 2000;
U.Beck, Riskiühiskond. TÜ Kirjastus, Tartu, 2005
Teadusliku uurimistöö seminar
Kohustuslik kirjandus
Teadusartiklid vastavalt valitud uurimistöö teemale.
Asenduskirjandus
Hoyle, R. H., Harris, M. J. , Judd, C. M (2002). Research methods in social relations;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.
Suhtlemispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Bolton, R. (2002). Igapäevaoskused.
Asenduskirjandus
Argyle, M. (1994). The psychology of interpersonal behaviour. 5th ed. Penguin Books
Berne, E. (1980). Games people play. NY: Ballantine Book
Bowe, H., Martin K. (2007). Communication Across Cultures. Mutual Understanding in a Global World. NY: Cambridge University Press
Brehm, S. (1992). Intimate relationships. 2nd ed.
Cacioppo, T. J. & William, P. (2008). Loneliness. Human nature and need for social connection. W.W Norton & Company
Cialdini, R. (2001). Mõjustamise psühholoogia. Teooria ja praktika. Pegasus
Clinebell, H.C. H, Clinebell (1970). The intimate marriage. NY, Harper & Row
Elgin, S.H. (1987). The Last Word on the Gentle Art of Verbal Self-Defense. Prentice Hall Press
Feldman, R., Rimé, B. (1991). Fundamentals of Nonverbal Behaviour. Cambridge University Press
Hawkley, L. C., Thisted, R. A., Cacioppo, J. T. (2009). Loneliness Predicts Reduced Physical Activity: Cross-Sectional &
Longitudinal Analyses. Health Psychology, 28, 3, 354–363
Hinde, R.A. (1997). Relationships. A Didactical Perspective. UK: Psychology Press Publisher
Johnson, D. (1997). Reaching Out. Interpersonal Effectiveness and Self-Actualization.6thed.
Krips, H. (2003). Suhtlemisoskustest õpetamisel ja juhtimisel.
Kutsar, D. (1999). Lähedusest paarisuhetes. Akadeemia, 4, 747-766
Lehtsaar,T. (2008). Suhtlemiskonflikti psühholoogia. Tartu.Tartu Ülikooli Kirjastus  ?
Lehtsaar, T. (2010). Õppejõudude sotsiaalsed ja kommuniaktiivsed oskused. ester.ee/record=b2643952*est
McKay, M., Davis, M., Fanning, P. Suhtlemisoskused.
McQuail, D. & Windhal, S. (1993). Communication models for the study of mass communication. 2nd ed. Longman
Mehta, C.M , Strough J. (2009) Sex segregation in friendships and normative contexts across the life span. Developmental Review 29, 201–220
Miell, D. Dallos, R. (1996). Social Interaction and Personal Relationships. UK: Sage
Panici, D., Thomas-Maddox, C. (2000). Introducing communication Theory. Mayfield Publishing Company
Pease, A. (1994). Kehakeel. Varrak
Spitzberg, B.H., Cupach, W.R. (1998). The Dark Side of Close Relationships. NY: Routledge
Sluzki, C.E. (2010). Personal Social Networks and Health: Conceptual and Clinical Implications of Their Reciprocal Impact. Families, Systems, & Health, 28, 1, 1–18
Organisatsioonipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Vadi, M. (2004). Organisatsioonikäitumine (5. trükk).
Asenduskirjandus
Thompson, L. L. (Ed.) (2003). The Social Psychology of Organizational Behavior; Doyle, C. E. (2003). Work and Organizational Psychology: An Introduction with Attitude;
Fields, D. L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guided to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis;
Furnham, A. (2002). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in Organization;
Hudmont, J., Leka, S. & Sinclair, R. Eds (2012) Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives on Research and Practice, Vol 2. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell.Jex, S. M. (2002). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach;
Latham, G.P. (2007) Work motivation: History, Theory, Research, and Practice (Foundations for Organizational Science). Thousand Oaks, CA: Sage.
Juhtimise alused
Kohustuslik kirjandus
Alas, R. (2001). Juhtimise alused.
Asenduskirjandus
Shermerhorn, J. (1996). Management. 5th ed; Roots, H. (2002). Organisatsioonikultuuri tüübid;
Roots, H. (2006). Loenguid organisatsiooniteooriast. Teine trükk;
Türk, K. (2001). Eestvedamine;
Alas, R. (2002). Muudatuste juhtimine ja õppiv organisatsioon;
Roots, H. (2004). Eesti bürokraatia järjepidevus ja uuenemine. Teine, täiendatud trükk;
Siimon, A., Türk, K. (2003). Juhtimine.
Uurimismeetodite praktikum
Kohustuslik kirjandus
E-õpiobjekt: https://sites.google.com/site/intervjueerimineeopiobjekt/home
David G. Elmes, Barry H. Kantowitz, Henry L. Roediger III (2013). Psühholoogia uurimismeetodid: Tartu Ülikooli Kirjastus
Asenduskirjandus
Oppenheim, A. N. (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. London: Printer Publishers;
Arksey, H. & Knight, P. (1999). Interviewing for Social Scientists. London: Sage Publications;
Kurpius, S. E. R., Stafford, M. E. (2008). Testimine ja mõõtmine. Kasutaja sõbralik teejuht.
Bolton, R. (2000) Igapäevaoskused. Puhja: Väike Vanker. Ptk 3., 4., 5.
Handbook of the psychology of interviewing. (2000) (Ed by Memon, A.& Bull, R.) Chichester: Wiley.
Nierenberg, G.I., Calero, H. H. (1997) Kuidas lugeda kehakeelt. Tallinn: Tuurand.
Kimmel-Tenjes, S. (1993) Mitteverbaalsest kommunikatsioonist. Akadeemia nr 3 lk 535-560.
Karjääriplaneerimine
Kohustuslik kirjandus
• Karjääriteenused Eestis. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2008.
• Tekste karjäärinõustamisest. Kaasaegse nõustamispraktika paradigmad Ühendkuningriigi näitel. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjäärinõustamise Teabekeskus 2003.
Asenduskirjandus
• Forsyth, P. (2002) Career Management.
•Savickas, M.; Walsh, B. (1996) Handbook of Career Counseling Theory and Practice.
• rajaleidja.ee
• tootukassa.ee
Sissejuhatus psüühikasse
Sõltuvuskäitumine
Kohustuslik kirjandus
1. Alkoholisõltuvus. Tõlge eesti keelde, AS Medicina 2012.
2. Elektrooniline loengumaterjal
Asenduskirjandus
1. Harro, J. (2006). Uimastite ajastu.Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
2. RHK-10 psüühika- ja käitumishäired. Kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised (1995). Vasar,V.(Toim.), Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
3. Salaspuro, M., Kiianmaa, K., Seppä, K. . Narkoloogia, Tõlge eesti keelde AS Medicina, 2000.
4. Allaste, A.-A., Lagerspetz, M., & Kurbatova, A. (2005). Uimastid ja uimastitarvitajad Eesti ühiskonnas. Kirjastus Valgus, lk. 7-92.
5. Laukkanen, E., Marttunen, M., Miettinen, S., Pietikäinen, M. (2008). Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit.. Tõlge eesti keelde AS Medicina , 2008 (lk. 117-127).
6.Federman, Ed., Drebing, C., Kreb, C. (2005). Võitlus probleemse mänguhasardiga. Kirjastus Ersen.
7.Greenfield, D. (2005). Võitlus interneti-sõltuvusega. Kirjastus Ersen.
8. Edwards, G., O'Connor, J., & Dickerson, M.(2006). Gambling as an Addictive Behaviour: Impaired Control, Harm Minimisation, Treatment and Prevention.Cambridge University Press.
9. Kull, M. & Saat, H., (2004) ;( 2002).Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Tall.: Kirjastus
Seminaritöö

Valikained

Välispraktika
Kultuur, kõne ja mõtlemine
Kohustuslik kirjandus
Vygotsky, L., & Luria, A. (1994). Tool and symbol in child development. (Originally written in 1930). In R. van der Veer, & J. Valsiner (Eds.), The Vygotsky reader. (pp. 99-174). Oxford, UK: Blackwell.
Eriseminar
Reklaamipsühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Bachmann, T. (2005, 2009). Reklaamipsühholoogia. Ptk: Mõjumehhanismid, psühholoogilised efektid ja seaduspärasused reklaamis (1994. a. väljaandes samanimeline peatükk).
A.H. Maslow. Motivatsioon ja isiksus. 2007, OÜ Mantra Kirjastus (lk. 58 – 148 ehk ptk. 1–5) (Tekst on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
R. Heath. (2001). Low Involvement processing – a new model of brand communication. Journal of Marketing Communications 7, 27-33. (Artikkel on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
D. Giles. Psycology of the Media. Chapt. 4 (Artikkel on allalaadimiseks MOODLE e-õppe keskkonnas).
B. M. Fennis, W. Stroebe (2010). The Psychology of Advertising. Ptk 7 – Beyond persuasion: Achieving consumer compliance without changing attitudes.
Susan Weinschenk. 48 Psychological Facts You Should Know About Yourself businessinsider.com/psychological-facts-2014-3
Asenduskirjandus
Ries, Trout. Positioning. 1993 või
Ries, Trout. Positsioneerimine: võitlus mõistuse pärast. 2003
R. Cialdini. Mõjustamise psühholoogia: teooria ja praktika. 2005
Heath, Robert. The Hidden Power of Advertising. 2001
Ekspress Priimägi, L. (1998). Reklaamikunst. Tallinn:BNS
Karvonen, E. (2005). Elämää mielikuvayhdeiskunnassa. Helsinki: Gaudeamus
Aula, P. & Heinonen, J. (2004). Maine. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö Lk 351 – 379
M. Lindström. Brand Sense. 2008
Kuusik, A., Virk, K. jt. (2010).Teadlik turundus. TÜ Kirjastus
Mõjustamispsühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Cialdini, R. B. (2001). Mõjustamispsühholoogia: Teooria ja praktika;
Teadusartiklid.
Asenduskirjandus: Cialdini, R. B. (2001). Influence: Science and Practice (4th ed.). (sama)
Grupiprotsessid ja rühmatöö meetodid
Kohustuslik kirjandus
1.    Konspekt Moodles
2.    Barker, Alan (1999) 30 minutiga ... Ajurünnakuks valmistumine. Tallinn: Tea (Algupärand 1997)
4.    Owen, H. (2005) Avatud ruumi meetod: käsiraamat. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus
6.    Vadi, M. (2001) Grupid organisatsioonis. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus,
7.    The World Cafe website
Asenduskirjandus
1.    Hayes, N. (2002) Sotsiaalpsühholoogia alused. Tallinn: Külim
2.    Levi, D. (2014) Group dynamics for teams. Los Angeles: SAGE
3.    Forsyth, D. R. (2014) Group Dynamics. Belmont (Calif.): Wadsworth Cengage Learning
Ajajuhtimine
Kohustuslik kirjandus
1. Loengumapp sites.google.com/site/ajajuhtiminepsp6035/
2. Vabal valikul üks ajajuhtimise oskusteabe raamat (A know-how book on Time Management on own choice.):
Variandid:
Asenduskirjandus
1. Allen, D. (2007) Jõudluse kunst. Väike Vanker.
2. Covey, S. R., Merrill, R. A. ja Merrill, R. R. (2000) Esmatähtis esikohale. Ilo.
3. Honore, C. (2009) Kiirusta aeglaselt.Pegasus.
4. Jönsson, Bodil (2004) 10 mõtet ajast. Tallinn: Fontes.
5. Lakein, L. (1999) Kuidas võita aega ja saavutada kontroll oma elu üle. Fontes
6. Otsman, K. (2010) Hetk. Tallinn: Eesti Ajalehed.
7. Reinsalu, A. (2007) Praktiline ajajuhtimine. Äripäev.
8. Siimon, A. (2004) Ajajuhtimine I: Teoreetilised aspektid. Tartu: TÜ Kirjastus.
Personalijuhtimine ja arendamine
Kohustuslik kirjandus
  Alas, R. (2001). Personali juhtimine.
Asenduskirjandus
Drenth, P. J. D, Thierry, H. & de Wolff, C.J. (Eds.) (1998). Handbook of Work and Organizational Psychology. Vol. 3. Personnel Psychology;
Fields, D. L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guided to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis;
Furnham, A. (2002). The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in Organization. Hove, East Sussex: Psychology Press;
Harzing, A.- W. & Van Ruysseveldt, J. (2004). International Human Resource Managemnt 2nd Ed. Thousand Oaks, CA: Sage;
Jex, S. M. (2002). Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. New York, NY: Wiley;
McKenna, E. (1998). Business Psychology and Organizational Behaviour. East Sussex, UK: Psychology Press;
Mondy, R. W., Noe, R. M. & Premeaux, S. R. (2002). Human Resource Management 8th Ed.Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Erialane inglise keel

Psühholoogia suuna moodul

Bioloogiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus
Luria, A. R. (1973). Osnovy neiropsikhologii; Luria, A. R. (1973). The working brain. An introduction to neuropsychology.
Psühholoogia ajalugu
Kohustuslik kirjandus
Hergenhahn, B.R. An introduction to history of psychology (2nd or 3rd edition), valitud peatükid.
Asenduskirjandus.
Richards, G. (1996). Putting psychology in its place.
Keskkonnapsühholoogia
Kohustuslik kirjandus:
Õppejõu poolt kursuse kodulehele ülespandud tekstid.
Asenduskirjandus: Handbook of Environmental Psychology. Ed by B.Bchtel and A.Churchman, Wiley, N.Y. 2002
Juriidiline psühholoogia
Kohustuslik kirjandus.
Davies, G.M., Hollin, C.R., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology. Wiley
Granhag, P.A.(2010). Forensic Psychology in Context: Nordic and International Approaches. Willan
Sama kirjandus on magistriõppe ainetes Kriminaalmenetluse p. & Juurdlusp.
Uued suunad psühholoogias
Teadusartiklid, loengumapp.
Psühhodiagnostika
Kohustuslik kirjandus
Loengumapp “PSP6056 Psühhodiagnostika”;
Anastasi, A., Urbina, S. (1996). Psychological Testing (7th ed.).
Asenduskirjandus
Aiken, L. R., Groth-Marnat, G. (2008). Psychological Testing and Assessment (12th ed.). Boston: Allyn & Bacon
Groth-Marnat, G. (2003) Handbook of Psychological Assessment. (4th ed.). John Wiley & Sons, NJ

Vabaained

Bakalaureuse eksam