SMS-teenused

Tee oma blogi/veeb kasumlikuks sms-lahendustega!
Saad luua tasulise teenuse veebilehele, ajalehte, visiitkaardile, büroo uksele või ükskõik kuhu! Saad luua sms-kampaaniad, veebilehele tasulise jutukasti või kuulutuste tulba, pakkuda tasu eest juurdepääsu veebilehele või lihtsalt sms'iga infot müüa. Saate teha oma saidi või ettevõtte interaktiivsemaks, kasumlikumaks ja pakkuda klientidele lisaväärtust.

Üle 70 000 veebiarendaja 70 riigis ja tuleb aina juurde.
Areneb praegu väga kiiresti!
SMS-teenus on võimalik üles panna 5 minutiga!
Isegi väikese saidiga on võimalik teenida vähemalt 50€ kuus lisa.


Tahad tõsiselt proovida?
Siis loe: 
Sms-teenuste arendamine Eestis

No comments:

Post a Comment